Sunday, 29 May 2016

बाळेसर री खाणिया

बाळेसर री खाणियां

घणो जोर रो झटको लागो,
              पङियो दिल रो दौरो।
        ताङ तोङ ने पैसा लाता,
                 मनङो हो तो सौरो॥

टाबर सौरा,टींगर सौरा,
               सौरा भाई अर सैण।
        बंद करीह ए खाणियां,
               कींया करीह आ दैण॥

पेली तो डोडा रुकवाया,
               अब रुकवायी खाण।
       कांई करूं रे जीवङा,
                 पव्वो मिळे न पाण॥

फोकट म्हे फेरा खाङे,
                   गोता खाङे च्यार।
      बिना तळे रा लोटिया,
                     बोट बगत त्यार॥

टींगर तो टळ्ळाटा करेह,
                  लुगाई मारे लात।
    बाळेसर री खाणियां,
              ओ प्रवासी मीनका !   
      छोड़  चलो गुजरात !!!